Privacyverklaring

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) voert, in opdracht van de minister van OCW, taken uit op het gebied van subsidieverstrekking aan scholen in het buitenland en onderwijs in het buitenland. Voor deze taken is NOB de verwerkingsverantwoordelijke, namens deze ministers. 

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Om scholen subsidie te kunnen verstrekken, hebben wij persoonsgegevens nodig van leerlingen en diplomagegevens van leerkrachten. Deze gegevens gebruiken wij om taken uit te voeren die in wet- en regelgeving is vastgelegd (Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Wij verwerken deze persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Zo handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft vervangen. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze aangesloten scholen met de daarbij behorende betrokkenen (leerlingen/leerkrachten), de gebruikers van onze website, het online portaal Globus (voor leerkrachten en bestuursleden van onze aangesloten scholen), de leerkrachten van de Europese Scholen (ES) en de medewerkers van NOB zelf. De privacyverklaring van NOB kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze website. 

Wat wij doen met persoonsgegevens 

 1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Hieronder staat voor welke doelen wij persoonsgegevens verwerken, en welke gegevens dit zijn. De doelen zijn het: 

 • bekostigen van de onderwijsinstellingen 

 • aanbieden van diensten, zoals bijvoorbeeld de bijscholing 

 • aanbieden van functionaliteiten van de NOB-website en het online portaal Globus 

 • onderhouden van contacten, waaronder de communicatie via social media 

 • uitvoeren van overeenkomsten met leerkrachten van de ES scholen en NOB-medewerkers 
   

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Om de bovenstaande taken goed uit te voeren, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: 

 • gewone persoonsgegevens van leerlingen: naam, geboortedatum, nationaliteit, geslacht en e-mailadres 

 • gewone persoonsgegevens van ES leerkrachten en NOB-personeel, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, Burgerservicenummer en e-mailadres 

 • opleidingsgegevens en diplomagegevens van leerkrachten en NOB-personeel 

 • financiële gegevens, zoals de hoogte van toekenningen en het rekeningnummer van ES leerkrachten en NOB-personeel 

 • bijzondere persoonsgegevens (over de gezondheid) van ES leerkrachten en NOB-personeel 

 • gegevens over contacten met NOB, zoals e-mailcontact 

 • accountgegevens voor Globus, zoals een gebruikersnaam 

 • technische gegevens, zoals het klik- en surfgedrag 
   

 1. Hoe komen wij aan persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens van leerlingen en diploma’s van leerkrachten geeft de onderwijsinstelling aan ons door als het een aanvraag voor subsidie indient. De onderwijsinstelling is verplicht de betrokkenen (leerlingen/ouders/leerkrachten) te informeren over de aanlevering van deze persoonsgegevens aan NOB en het doel hiervan. Het niet aanleveren van deze persoonsgegevens heeft consequenties voor de subsidieverstrekking. 

Persoonsgegevens, opleidingsgegevens, diplomagegevens, financiële gegevens en contactgegevens van ES leerkrachten en NOB-personeel geven medewerkers zelf aan ons door. 

Accountgegevens voor Globus en contactgegevens voeren leerkrachten en bestuursleden zelf in. 

Verstrekking van gegevens aan derden 
NOB verstrekt geen persoonsgegevens van leerlingen. NOB verstrekt geen persoonsgegevens van medewerkers van AS scholen. Mailadressen bekend binnen Globus worden door ons gezien als werkmailadressen en dus wel onderling uitgewisseld. Van ES leerkrachten en NOB-personeel alleen aan andere organisaties wanneer dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. 

Hoelang we gegevens bewaren 
NOB bewaart persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Bovendien verwijderen we persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. 

Webanalyse 
NOB meet en analyseert het klikgedrag van bezoekers van de website ten behoeve van de kwaliteit van onze digitale dienstverlening. Hiervoor gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer worden geplaatst als men onze website bezoekt. Ze geven ons inzicht in de werking en de effectiviteit van onze website. 

Men kan het plaatsen van cookies blokkeren. Dit wordt geregeld via de privacy-instellingen van de browser. 

Uw rechten 

 1. Inzage, correctie, verwijdering en verzet 

Mocht u toegang hebben tot Globus, dan kunt u de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. Daarnaast kunt u zelf uw persoonsgegevens corrigeren en verwijdering. 

Met het inzagerecht kunnen ES leerkrachten en NOB-personeel een verzoek indienen om te achterhalen welke persoonsgegevens NOB verwerkt. Het correctierecht geeft de mogelijkheid om onjuiste en onvolledige gegevens te verbeteren en aan te vullen. Ook kan er verzocht worden om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen. Met het recht op verzet kan verzocht worden om de gegevensverwerking te beëindigen.U kunt als betrokkene een verzoek indienen. Wij zullen uw verzoek vervolgens beoordelen. Binnen 1 maand sturen wij u een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. U kunt het verzoek samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar onderstaand adres. U ontvangt uw kopie van het legitimatiebewijs retour. 

NOB 
t.a.v. de verantwoordelijke voor privacy 
Parkweg 20A 
2271 AJ Voorburg 

 1. Hebt u een klacht? 

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door NOB, kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u vindt dat NOB niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, of wanneer u niet tevreden bent over onze reactie. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Als u niet tevreden bent met een formele beslissing van NOB, kunt u bezwaar maken. 

Functionaris voor de Gegevensbescherming 
NOB onderzoekt of er een onafhankelijke, externe toezichthouder aangesteld moet gaan worden. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen NOB in overeenstemming zijn met de wet. 

NOB 
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming 
Parkweg 20A 
2271 AJ Voorburg 
Mail: info@stichtingnob.nl